Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja Veterine Jagodič d.o.o.

SPLOŠNE DOLOČBE
Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank na eni strani podjetja Veterina Jagodič d.o.o. na drugi strani pa naročnika storitev, ki jih opravlja Veterina Jagodič d.o.o., ter določajo način,  vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake pogodbe oz. ponudbe. Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletni strani podjetja Veterina Jagodič d.o.o na www.veterinajagodic.si. Splošni pogoji poslovanja so na voljo tudi na lokaciji sedeža družbe v Dolah 9, 3230 Šentjur.

POSLOVNI PROSTORI IN DEJAVNOST
Podatki o sedeţu druţbe ter osnovni podatki:
Veterina Jagodič d.o.o.
Dole 9
3230 Šentjur
Tel: 03 7489 110 in 03 6200 721
Fax: 03 7489 111
E pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletna stran: www.veterinajagodic.si
Id za DDV: SI80594573
IBAN: SI56 06000-0956306712
Matična številka: 2147378000
Osnovna šifra dejavnosti:75.000 Veterinarstvo

DELOVNI ČAS
Na sedežu podjetja poslujemo od ponedeljka do petka od 8:00 do 18:00 ure, soboto 8:00 do12:00 ure. Dežurna služba se opravlja 24 ur na dan vse dni v letu. Namenjena je nujnim primerom posebno kadar je ogroženo življenje živali.

DEJAVNOST – OBSEG DEL
Druţba opravlja vsa dela za katera je registrirana pri krajevno pristojnem registracijskem organu. Svojo dejavnost opravlja na podlagi odločb pristojnih ministrstev in drugih pristojnih uradnih organov.

NAROČANJE STORITEV
Naročnik lahko naroči storitve, ki jih opravlja Veterina Jagodič d.o.o. na sledeče načine:

Naročilo mora vsebovati točne podatke o vrsti in obsegu naročene storitve. S pisno pogodbo se sklepajo naročila za daljše obdobje. V pogodbi so definirana obseg in vrsta dela ter drugi posebni pogoji.

PREKLIC NAROČILA
Rok za preklic pogodbe se določi v vsaki pogodbi posebej. Rok za preklic ostalih naročil je najmanj tri ure pred dogovorjenim rokom za pričetek izvajanja storitve. V kolikor se naročilo ne prekliče v dogovorjenem roku in nastanejo v zvezi s tem stroški, jih je stranka- naročnik dolžan poravnati.

PONUDBE, CENE STORITEV IN PLAČILO
Na podlagi povpraševanja po posamezni storitvi, se stranki posreduje ustna ponudba lahko pa se na zahtevo stranke pripravi tudi konkretna ponudba, ki se izdela v pisni obliki ter se stranki posreduje na njen naslov. Cene storitev Veterine Jagodič d.o.o. se obračunavajo v skladu z izdanimi in s strani vodstva potrjenimi ceniki, ki so bili v veljavi ob opravljanju storitve. Veljavni ceniki storitev so na voljo na sedežu poslovanja. Posamezne postavke se seštevajo!
Davek na dodano vrednost je vključen v ceno in se obračunava glede na vrsto živali (ekonomske živali nižja stopnja -8,5%, ljubiteljske živali 22%) Po opravljeni storitvi oz. dobavi blaga Veterina Jagodič d.o.o. naročniku izstavil končni račun za opravljeno storitev najkasneje v 8 dneh po opravljeni storitvi. V kolikor se storitev opravlja skozi daljše obdobje-mesec, se obračun opravi v 8 dneh po zaključku posameznega meseca.
Praviloma naročnik opravljene storitve plačuje v rokih, ki so predhodno dogovorjeni, (na sedežu v ambulanti se plača takoj) V primerih, ko Veterina Jagodič d.o.o. iz objektivnih vzrokov (plačilna nesposobnost, plačilna nedisciplina, stečaj ali prisilna poravnava naročnika ter v drugih nepredvidenih primerih) lahko zahteva plačilo storitev po predračunu. V primerih, ko naročnik plačuje opravljene storitve po dogovorjenem plačilnem roku se v primeru, da plačilo ni realizirano v navedenem roku, obračunajo zakonske zamudne obresti od datuma zapadlosti fakture.
Veterina Jagodič d.o.o. si po opravljeni storitvi pridržuje pravico zadržanja dokumentacije ali predmeta storitveživali, do popolnega poplačila računa.
Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

POGOJI ZA IZVEDBO NAROČILA
Uporabnik storitve je dolžan pred naročilom pripraviti potrebno dokumentacijo. Če ni nujno potrebne dokumentacije, lahko strokovni sodelavec Veterine Jagodič d.o.o. zavrne naročilo storitve. V kolikor gre za nujen poseg je naročnik dolžan dostaviti potrebno dokumentacijo v najkasnejšem možnem času. Uporabnik storitve je dolžan podati točne in natančne podatke o živali, podrobno anamnezo, podatke o lastniku živali... V primeru namernega zavajanja in dajanju neresničnih podatkov, lahko strokovni sodelavec Veterine Jagodič d.o.o. zavrne naročilo storitve.
Uporabnik storitve je dolžan svojo žival fizično obvladati in jo primerno fiksirati za poseg. Če gre za zahtevnejši poseg, je naročnik dolžan zagotoviti osnovne delovne pogoje (svetlobo, čisto vodo, …) in zadostno število pomočnikov. V kolikor tega ne zagotovi lahko strokovni sodelavec Veterine Jagodič d.o.o. zavrne naročilo
storitve.

VAROVANJE POSLOVNE TAJNE
Veterina Jagodič d.o.o. se zavezuje z vsemi informacijami, ki jih pridobi v procesu opravljanja storitev, ravnati kot s poslovno tajnostjo, tako da jih ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE
Veterina Jagodič d.o.o. si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine na vseh izdanih dokumentih (poročilih in potrdilih oz. drugih dokumentih in zapisih, ki nastanejo v postopku opravljanja storitve), vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdan dokument ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovornih oseb Veterine Jagodič d.o.o..

PRITOŽBE IN PRIZIVI
Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev Veterine Jagodič d.o.o. predložiti v roku 8 dni od zaključka opravljene storitve. Ustne reklamacije sprejemamo samo na sedežu poslovanja Veterine Jagodič d.o.o.. Veterina Jagodič d.o.o. se zaveže pritožbe rešiti v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvestiti stranko.

Direktor
Dušan Jagodič, DVM